Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna en üst seviyede özen gösteriyoruz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürünlerimizden, hizmetlerimizden ve sadakat programımızdan faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak müşterilerimizin başta temel hak ve özgürlüklerini korumak olmak üzere özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almakta olup; “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.

Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1.Hangi Kişisel Verilerin Toplanacağı

07.04.2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca; Şirketimize ait MoneyPay uygulaması kapsamında paylaşmış olduğunuz aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak aktarılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

“Telefon numarası, ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, email, Kimlik bilgisi , Kredi ve sanal kart bilgileri (kart numarası, CVV, SKT), kredi skoru, kredi limiti, kredi işlemleri, kimlik içerir özçekim fotoğrafı, hesap bakiyesi, işlem geçmişi ve detayları, Money Kart bilgileri (kart numarası ve kazandığı/harcadığı puan), elektronik programlar nedeniyle ulaşılabilecek lokasyon bilgisi

Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve İlgili mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir

Migros Ticaret AŞ (“Migros”) ile Şirketimiz arasında akdedilen İşbirliği Sözleşmesi kapsamında,

a) Migros Tİcaret AŞ’ye ait Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı olan Money Üyeliği [1] gerçekleştirilebilmesi için, Şirketimiz tarafından veri işleyen sıfatıyla …………………. Linkindeki Money Aydınlatma Metinde yer alan kişisel verileriniz işlenmekte ve Migros’a aktarılmaktadır.

b) Eğer Müşteri İletişimi ve Memnuniyet Programı’na üye değilseniz, MoneyPay uygulamasına kayıt olduktan sonra Money avantajlarından 30 gün süresince faydalanmanız için adınıza sanal kart ataması yapılmaktadır. Ancak, bu 30 gün içerisinde yukarıdaki a) maddesinde anılan Migros üyeliklerine

(i) kayıt olmanız halinde, kişisel verileriniz Migros ile paylaşılarak bu üyelikler kapsamındaki avantajlardan yararlanmaya devam edebileceksiniz.

(ii) Kayıt olmamanız halinde, anılan Migros üyeliklerine ilişkin avantajlardan faydalanamayaksınız.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak ve işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenecektir;

Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayalı olarak;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

Veya açık rızanıza dayalı olarak;

Ayrıca, Migros Ticaret AŞ (“Migros”) ile Şirketimiz arasında akdedilen İşbirliği Sözleşmesi kapsamında,

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla, MoneyPay ürün ve hizmetlerinin sizlere sağlanması adına hissedarlarımıza, Migros Ticaret AŞ başta olmak üzere sadakat programı ortaklarımıza , anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşuna ve MoneyPay uygulamamız kapsamındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak yurtiçinde aktarılabilecektir.

Veri aktarımı yapılan iş ortaklarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Müşteri İletişim Merkezi’nde, kart teslimi süreçlerinde kurye aracılığı ile ve doğrudan sizden fiziki olarak, çağrı merkezimiz veya anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşu, ödeme işlemi yapılan kuruluşlar ile iş ortaklarımız üzerinden veya internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulama kanallarımız, e-posta ile kısa mesaj kanalları ile veya cihazınızın GPS teknolojisi ile elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda da belirtildiği üzere belirli durumlar için müşterilerimizin açık rızaları, diğer durumlar için de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi/kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel Veri Sahipleri olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahipsiniz.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Moneypay Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ Veri Sahibi Başvuru Formu ’nu yazan talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ....................................... [AZ(1] .adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Güncelleme : .../..../..............[1] Money üyeliği ; Money, Money Pro Kart , Yat Kart , Otel-restaurant Kart, Servis Kart, İşletme Kart , Petrol Ofisi Kart , İstanbul Kart , Aile Kulübü Üyeliği , İyi Gelecek Elçileri programı , Bebemoney programı Migros Tv üyeliklerini kapsar.